TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi Release 2.11.12] Nội dung đã cập nhật trong T3/2023
  4. 5. Tiện ích xóa hóa đơn không cần đóng ca trên CMS FABi
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

Thao tác tại “Báo cáo ca”

  • Bước 1: Chọn vào “Báo cáo ca” -> Chọn ca cần thao tác xóa hóa đơn.

  • Bước 2: Chọn vào “Xem hóa đơn“.

  • Bước 3: Chọn hóa đơn cần xóa -> Chọn vào “Tác vụ” -> Chọn thao tác “Hủy hóa đơn“.

Thao tác tại “Báo cáo hóa đơn theo thời gian”

  • Bước 1: Chọn vào “Báo cáo hóa đơn theo thời gian” -> Chọn hóa đơn cần hủy.

  • Bước 2: Chọn “Tác vụ” -> Chọn “Hủy hóa đơn“.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?