TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T8/2023
  4. 1. Tùy chỉnh nhóm món và máy in cho từng cửa hàng
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

1.  Chỉnh nhóm món tại cửa hàng

  • Bước 1: Chọn vào mục “Thực đơn” .

  • Bước 2: Chọn vào “Nhóm món” -> “Nhóm món tại cửa hàng” -> chọn “Tạo nhóm” để khởi tạo.

2. Chỉnh máy in tại cửa hàng

  • Bước 1: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 2: Chọn mục “Vị trí máy in” -> “Vị trí máy in tại cửa hàng” -> Bấm tạo “Vị trí máy in“.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?