1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  4. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T4/2023
  5. 1. Tiện ít quyền mặc định khi đăng nhập QR Code
  6. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn vào cửa hàng cần cấu hình.

  • Bước 4: Tìm đến mục “Cấu hình nâng cao POS” -> “Quyền nhân viên được khởi tạo khi quét mã QR từ POS” -> Chọn quyền cần cấu hình -> Bấm “Lưu” hoàn tất thao tác.

How can we help?