TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T11/2023
  4. 2. Hiển thị thông báo và đóng bàn khi thanh toán QR đa năng
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

1. Quét QR trên phiếu tạm tính /PDA/ mã được in và gửi thông báo tới máy chủ khi thanh toán thành công:
  • Bước 1: Tại giao diện gọi món chọn in tạm tính -> Tiến hành nhờ thực khách quét mã để thanh toán

  • Bước 2: Khi thực khách đã thanh toán thành công -> Thông báo sẽ được hiển thị tại POS chủ và thu ngân sẽ tiến hành xác nhận.

Đóng bàn: Ghi nhận doanh thu nhưng không in hóa đơn.

Đóng bàn và in hóa đơn: Ghi nhận doanh thu và in hóa đơn.

2. Hiển thị mã MoMo QR Đa Năng khi in hóa đơn thanh toán tiền mặt, tự động thay đổi PTTT cho hóa đơn nếu khách hàng quét mã QR:
  • Bước 1: Tiến hành in hóa đơn thanh toán tại máy POS.

  • Bước 2: Tiến hành nhờ thực khách quét mã QR để thanh toán.

  • Bước 3: Khi thực khách thanh toán thành công -> Thông báo thanh toán thành công sẽ được hiển thị tại máy POS

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?