TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  4. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T7/2023
  5. 1. Thực khách chủ động trong việc xuất VAT
  6. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn vào “Mẫu hóa đơn” -> Tích vào “Hiển thị QR nhập thông tin VAT” -> chọn “Lưu cấu hình” để kết thúc thao tác.

How can we help?