TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T6/2023
  4. 1. Bổ sung giờ dịch vụ
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

  1. Tạm dừng hoặc tiếp tục món dịch vụ
    • Tại giao diện gọi món -> Chọn món dịch vụ đè và giữ món dịch vụ trong 1 đến 2 giây.

2. Chỉnh sửa số lượng món dịch vụ

    • Chọn món dịch vụ cần chỉnh sửa -> chỉnh sửa số lượng mong muốn.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?