1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  4. [FABi Release 2.11.12] Nội dung đã cập nhật trong T3/2023
  5. 3. Thêm tùy chọn thêm giờ khi xem báo cáo C02, C03
  6. C02- Chương trình khuyến mãi

C02- Chương trình khuyến mãi

Tính năng được cấu hình mặc định

– Thao tác xem:

How can we help?