TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T7/2023
  4. 3. Hiển thị điểm tích lũy dự kiến trên hóa đơn
  5. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn vào “Mẫu hóa đơn” -> Tích vào “Hiển thị số điểm đã tích” -> chọn “Lưu cấu hình” để kết thúc thao tác.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?