TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T11/2023
  4. 2. Hiển thị thông báo và đóng bàn khi thanh toán QR đa năng
  5. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn vào cửa hàng cần cấu hình.

  • Bước 4: Tìm đến mục “Cấu hình QR đa năng” -> Lựa chọn tiện ích phù hợp -> Chọn “Lưu” để ghi nhận cấu hình.

Quét QR trên phiếu tạm tính /PDA/ mã được in và gửi thông báo tới máy chủ khi thanh toán thành công: Hiển thị QR trên phiếu tạm tính và tự động thông báo khi khách hàng thanh toán thành công.

Hiển thị mã MoMo QR Đa Năng khi in hóa đơn thanh toán tiền mặt, tự động thay đổi PTTT cho hóa đơn nếu khách hàng quét mã QR: Hiển thị QR trên phiếu tạm tính, hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt và tự động thông báo khi khách hàng thanh toán thành công.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?