TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T8/2023
  4. 3. Cài đặt máy in, in theo khu vực
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

  • Bước 1: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 2: Chọn mục “Vị trí máy in” -> “Vị trí máy in tại cửa hàng” -> Bấm tạo “Vị trí máy in“.

  • Bước 3: “Chọn khu vực áp dụng”, khi tạo vị trí máy in

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?