TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T5/2023
  4. 2. Cấu hình đặt lại số hóa đơn
  5. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn vào cửa hàng cần cấu hình.

  • Bước 4: Tìm đến mục “Cấu hình nâng cao POS” -> “Cấu hình số hóa đơn” -> Lựa chọn thời gian muốn đặt lại số hóa đơn -> Bấm “Lưu” hoàn tất thao tác.

Đặt lại số hóa đơn theo ngày: Vào 0h đêm mỗi ngày số hóa đơn sẽ đặt lại thành 0.

Đặt lại số hóa đơn theo tháng: Vào mỗi 0h đêm ngày 1 của tháng số hóa đơn sẽ đặt lại thành 0.

Đặt lại số hóa đơn theo năm: Vào 0h giờ đêm ngày 1 tháng 1 của năm số hóa đơn sẽ đặt lại thành 0.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?