TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T10/2023
  4. 3. Hiển thị quy đổi tiền tệ trên hóa đơn
  5. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn “Mẫu hóa đơn” -> Lựa chọn cửa hàng cần cấu hình.

  • Bước 4: Tìm đến mục cấu hình quy đổi tiền tệ -> Chọn “Thêm cấu hình” để cài đặt.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?