TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T4/2023
  4. 1. Tiện ít quyền mặc định khi đăng nhập QR Code
  5. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

Tại máy POS đăng nhập vào phần mềm -> Chọn mục “Nhà hàng” -> “Quản lý kết nối” -> Sử dụng điện thoại để quét mã PDA

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?