1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  4. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T4/2023
  5. 1. Tiện ít quyền mặc định khi đăng nhập QR Code
  6. Thao tác sử dụng

Thao tác sử dụng

Tại máy POS đăng nhập vào phần mềm -> Chọn mục “Nhà hàng” -> “Quản lý kết nối” -> Sử dụng điện thoại để quét mã PDA

How can we help?