TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T9/2023
  4. 1. Tích hợp màn hình hiển thị iQR01
  5. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 1: Vào mục “Nhà hàng” -> “Thiết lập cửa hàng” -> Chọn vào “Cấu hình màn hình 2“.

  • Bước 2: Vào mục “Cấu hình màn hình 2“.

  • Bước 3: Chọn “iQR01” -> “Kiểm tra kết nối“.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?