Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  4. Cài đặt nhận mail thông báo

Cài đặt nhận mail thông báo

Cài đặt nhận email thông báo email giao dịch đặc biệt

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập thương hiệu > Ấn Cập nhật > Nhập thêm email vào danh sách email quản lý

Bước 3: Truy cập Cài đặt thông báo

Bước 4: Nhập điều kiện gửi thông báo

Tags , ,

How can we help?