Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
 4. Thành viên
 5. Tạo chính sách thành viên

Tạo chính sách thành viên

Tạo chính sách thành viên

Để có một chính sách thành viên hoàn chỉnh bạn cần thiết lập các điều kiện bao gồm:

Hạng thành viên: là các nhóm để phân loại thành viên theo mức độ trung thành.

Tỷ lệ tích điểm: là quyền lợi khách hàng được hưởng mỗi khi thanh toán hóa đơn. Số điểm tích lũy được tính theo tỷ lệ % giá trị thanh toán. Mỗi hạng thành viên có thể được hưởng một mức quyền lợi khác nhau (tỷ lệ tích điểm khác nhau)

Điều kiện đạt hạng: được xét theo mức tổng số tiền chi tiêu tích lũy qua các lần thanh toán

Xét lại hạng theo chu kỳ (nếu có): Sau một chu kỳ, nếu tổng tiền tích lũy không đạt mức quy định thì thành viên sẽ bị hạ hạng hoặc duy trì hạng và bị trừ đi một số tiền tích lũy. Thành viên đó cần chi tiêu cho đến khi đủ mức tiền tích lũy đạt hạng thì mới được quay lại hạng cũ.

*Lưu ý:

 • Bất kỳ khách hàng nào đăng ký thành viên lần đầu đều mặc định được chuyển vào hạng Thành viên mặc định (ID là FOODBOOK)
 • Bạn không thể xóa hạng thành viên đã tạo mà chỉ có thể hủy hạng hoặc sửa các chi tiết khác của hạng đã tạo. Sau khi hủy một hạng thành viên, các tài khoản thuộc hạng đó sẽ không thể tích điểm cho lần thanh toán tiếp theo. Sau lần thanh toán đó, hệ thống tự động xét lại hạng theo số tiền tích lũy và chuyển tài khoản đó sang hạng khác phù hợp.
 • Số điểm khách hàng đã tích lũy để đổi quà không bị ảnh hưởng khi hệ thống xét lại hạng thành viên và trừ tiền tích lũy.


Hướng dẫn chi tiết:

Tạo hạng thành viên mặc định
Bước 1: Truy cập Hạng thành viên lần đầu > Tạo hạng Thành viên mặc định

Bước 2: Sửa tên hạng thành viên mặc định thành tên gọi bất kỳ. Ví dụ “Thành viên bạc”

Bước 3: Nhập tỷ lệ tích điểm. Ví dụ 5% – tức là khách hàng sẽ tích được 5000 điểm sau khi họ thanh toán hóa đơn 100.000đ. Nếu bạn muốn quy định khách hàng tích được 5 điểm trên hóa đơn 100.000đ, bạn cần nhập giá trị 0.005

Bước 4: Điều kiện đạt hạng thành viên mặc định là khi Khách hàng đăng ký lần đầu

Bước 5: Chọn Cài đặt xét lại hạng theo chu kỳ nếu bạn muốn yêu cầu khách hàng phải chi tiêu đạt mức quy định trong một chu kỳ:

 • Nhập giá trị Nếu số tiền tích lũy không đạt.
 • Chọn Duy trì tiền tích lũy hoặc Nhập giá trị Trừ tiền tích lũy hoặc giá trị Reset tiền tích lũy về.

*Ví dụ: Nếu sau một chu kỳ khách hàng không tích lũy đủ 2.000.000đ thì sẽ bị reset số tiền này về 0đ. Khách hàng phải tích lũy số tiền lại từ đầu.

Bước 6: Ấn Tạo

Tạo thêm các hạng thành viên cao hơn
Bước 1: Truy cập Hạng thành viên > Ấn Tạo mới

Bước 2: Nhập tên và ID hạng thành viên. Ví dụ tên hạng “Thành viên vàng” và ID là TVV

Bước 3: Nhập tỷ lệ tích điểm. Ví dụ 1% – tức là khách tích được 1000 điểm khi họ thanh toán hóa đơn 100.000đ.

Bước 4: Nhập điều kiện đạt hạng khi tổng số tiền tích lũy vượt một số tiền. Ví dụ 5.000.000đ

Bước 5: Chọn Cài đặt xét lại hạng theo chu kỳ nếu bạn muốn yêu cầu thành viên vâng phải chi tiêu đạt mức quy định trong một chu kỳ:

 • Nhập giá trị Nếu số tiền tích lũy không đạt.
 • Chọn Duy trì hạng hoặc Hạ về hạng Thành viên bạc
 • Chọn Duy trì tiền tích lũy hoặc Nhập giá trị Trừ tiền tích lũy hoặc giá trị Reset tiền tích lũy về.

*Ví dụ:Trong một chu kỳ, nếu một thành viên ở hạng Thành viên vàng không chi tiêu để đạt 7.000.000đ thì bị hạ hạng Thành viên Bạc và reset tiền tích lũy về 5.000.000đ. Thành viên đó phải chi tiêu nhiều hơn để bù lại số tiền đã có.

Bước 6: Ấn Tạo

Was this article helpful to you? Yes 1 No 1

How can we help?