Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  4. Thành viên
  5. Tạo voucher đổi điểm

Tạo voucher đổi điểm

Tạo voucher đổi điểm

Bạn có thể tạo 2 loại chính sách đổi điểm:

  • Đổi điểm linh hoạt theo tỷ lệ 1 điểm = X VNĐ. Theo đó, trên kênh kết nối Facebook Zalo, khách hàng có thể nhập một số điểm tùy ý (không quá số điểm trong tài khoản) để đổi lấy mã voucher. Ví dụ, khi bạn tạo voucher tỷ lệ 1 điểm = 1 vnđ, khách hàng nhập 15000 điểm thì có thể đổi lấy voucher 15.000 vnđ.

  • Đổi số điểm mặc định tương đương với ưu đãi. Ví dụ sau khi bạn tạo chương trình ưu đãi Mua 2 tặng 1 đồ uống tương đương với 5000 điểm, trên Facebook Zalo khách hàng có trên 5000 điểm có thể chọn đổi ưu đãi này, họ sẽ nhận được mã voucher Mua 2 tặng 1 đồ uống và tài khoản thành viên bị trừ đi 5000 điểm.

Hướng dẫn chi tiết:

Tạo voucher đổi điểm linh hoạt theo tỷ lệ
Bước 1: Truy cập Quản lý e-voucher > Tạo mới

Bước 2: Chọn mục đích phát hành voucher Thành viên đổi điểm lấy voucher

Bước 3: Nhập tỷ lệ đổi điểm 1 điểm = X VNĐ

Bước 4: Nhập các điều kiện thời gian và điều kiện khác theo hướng dẫn.

Bước 5: Biên tập hiển thị chức năng đổi điểm trên Facebook (xem hướng dẫn tại đây)Zalo (xem hướng dẫn tại đây)

Bước 6: Kiểm tra chức năng đổi điểm hiển thị trên Facebook và Zalo

Tạo voucher đổi số điểm mặc định lấy ưu đãi
Bước 1: Truy cập Quản lý e-voucher > Tạo mới

Bước 2: Chọn mục đích phát hành voucher Đổi số điểm mặc định lấy ưu đãi

Bước 3: Nhập số điểm cần đổi 

Bước 4: Nhập các điều kiện ưu đãi và điều kiện khác theo hướng dẫn.

Bước 5: Truy cập Ưu đãi đổi điểm > Tạo mới

Bước 6: Biên tập hiển thị chức năng đổi điểm trên Facebook (xem hướng dẫn tại đây)Zalo (xem hướng dẫn tại đây)

Bước 7: Kiểm tra chức năng đổi điểm hiển thị trên Facebook và Zalo

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?