Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  4. Thành viên
  5. Gia tăng tỷ lệ tích điểm

Gia tăng tỷ lệ tích điểm

Gia tăng tỷ lệ tích điểm thành viên

Bạn có thể quy định các hạng thành viên khác nhau được hưởng chính sách gia tăng tỷ lệ tích điểm các mức khác nhau. Thành viên thuộc hạng đó sẽ được gia tăng tỷ lệ tích điểm theo giờ trong ngày, ngày trong tuần, hay trong dịp sinh nhật

*Lưu ý:

Nếu bạn tạo nhiều hệ số gia tăng tỷ lệ tích điểm khác nhau cùng áp dụng trong một thời điểm, hệ thống sẽ ưu tiên chính sách áp dụng cho sinh nhật thành viên, sau đó đến ngày trong tuần và giờ trong ngày; và ưu tiên hệ số tạo gần nhất.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Hệ số tích điểm > Ấn Tạo mới

Bước 2: Chọn hạng thành viên được hưởng chính sách gia tăng tỷ lệ tích điểm

Bước 3: Nhập khoảng thời gian áp dụng. Thành viên chỉ được gia tăng tỷ lệ tích điểm trong khoảng thời gian này

Bước 4: Nhập hệ số gia tăng tỷ lệ tích điểm. Ví dụ 1.5 hoặc 2 > Tỷ lệ tích điểm sau khi gia tăng sẽ hiển thị. Ví dụ Thành viên bạc có tỷ lệ tích điểm thông thường là 5% hóa đơn, nhập hệ số gia tăng là 2, thì tỷ lệ tích điểm thực tế là 10%

Bước 5: Chọn khung thời gian áp dụng

  • Chọn Tất cả khung giờ nếu bạn muốn khách hàng luôn được gia tăng tỷ lệ tích điểm khi thanh toán vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian áp dụng
  • Chọn Khung thời gian > Chọn một số ngày trong tuần và một số khung giờ trong ngày nếu bạn muốn gia tăng tỷ lệ tích điểm cho khách hàng khi họ thành toán vào khung thời gian này
  • Chọn Ngày sinh nhật > Nhập giá trị số ngày áp dụng từ trước đến sau ngày sinh nhật (ví dụ từ trước sinh nhật 7 ngày đến sau sinh nhật 7 ngày) hoặc chọn Chỉ áp dụng trong ngày sinh nhật

Bước 6: Ấn Tạo

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?