Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Quản lý E-voucher
  4. Nhà hàng tự xây dựng hệ thống kiểm tra mã voucher

Nhà hàng tự xây dựng hệ thống kiểm tra mã voucher

Thực tế có rất nhiều chương trình với các điều kiện áp dụng khác nhau , để hỗ trợ khách hàng xây dựng các chương trình đặc biệt hơn, ngoài điều kiện mà iPOS CRM cung cấp thì chúng tôi mở cổng cho phép nhà hàng chủ động xây dựng hệ thống kiểm tra mã giảm giá qua server của nhà hàng . 

Điều kiện bắt buộc : 

  • Phải có nhân sự có khả năng viết code điều kiện kiểm tra mã giảm giá ( các ngôn ngữ có thể sử dụng như python, java … ) 
  • Có hệ thống máy chủ để đặt hệ thống kiểm tra mã giảm giá .

Hỗ Trợ : 

Trường hợp mà nhà hàng không có nhân sự code, hệ thống thì iPOS sẽ hỗ trợ và tính phí 1.000.000 VNĐ/Chương trình .

Sơ đồ mô hình tự kiểm tra điều kiện mã giảm giá :

Các bước xây dựng :

1. Cài đặt hệ thống máy chủ
2. Build link callback để hứng example data bên dưới

————————————

{

  “Pos_Parent”: “FOODBOOK”,

  “Pos_Id”: 6098,

  “Coupon_Code”: “FBNOW12”,

  “Membership_Id”: “”,

  “Sale_Tran_Id”: “327705”,

  “Voucher_Order_Line”: [

    {

      “Item_Type_Id”: “SEATEA”,

      “Item_Id”: “BTRA053”,

      “Description”: “Trà quế kem sữa size M”,

      “Quantity”: 1,

      “Amount”: 57000,

      “Pr_Key”: “580005”,

      “Price_Sale”: 57000,

      “Discount”: 0,

      “Detail_State”: 0,

      “Package_Id”: “”

    }

  ],

  “Created_At”: “2020-05-25 15:04:43”,

  “Code”: 1,

  “Date_Start”: “2020-05-25 15:04:43”,

  “Date_End”: “2020-05-25 18:04:43”

}

————————————

3. Xử lý logic kiểm tra voucher trên example data
4. Trả lại data theo cấu trúc data bên dưới . 

————————————–

{

  ‘Pos_Parent’: ‘FOODBOOK’,

  ‘Pos_Id’: 6098,

  ‘Coupon_Code’: ‘FBNOW12’,

  ‘Membership_Id’: ”,

  ‘Sale_Tran_Id’: ‘346205’,

  ‘Voucher_Order_Line’: [

    {

      ‘Item_Type_Id’: ‘SEATEA’,

      ‘Item_Id’: ‘TEA027’,

      ‘Description’: ‘Trà quế kem sữa’,

      ‘Quantity’: 1,

      ‘Amount’: 50000,

      ‘Pr_Key’: ‘612105’,

      ‘Price_Sale’: 50000,

      ‘Discount’: 0,

      ‘Detail_State’: 0,

      ‘Package_Id’: ”

    }

    }

  ],

  ‘Created_At’: ‘2020-12-03 15:35:57’,

  ‘Code’: 4,

  ‘Date_Start’: ‘2020-12-03 15:35:57’,

  ‘Date_End’: ‘2020-12-03 18:35:57’,

  ‘code’: 4,

  ‘Discount_Amount’: 36000,

  ‘Discount_Description’: ‘Gongcha voucher giảm giá chương trình với Grab ‘

}

——————————–

Hướng dẫn test : 

1. Tạo chương trình mã sử dụng nhiều lần

2. Setup link callback vào chương trình

3. Nhập mã voucher vào POS

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?