Cài đặt nhận mail thông báo

Cài đặt nhận email thông báo email giao dịch đặc biệt Hướng dẫn chi tiết Bước 1: Truy cập thương hiệu > Ấn Cập nhật > Nhập thêm email vào danh sách email quản lý Bước 3: Truy cập Cài đặt thông báo Bước 4: Nhập điều kiện gửi thông báo