Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  4. Báo cáo
  5. Bảng kê hóa đơn

Bảng kê hóa đơn

Bảng kê hóa đơn

Là danh sách các hóa đơn có thành viên tích điểm hoặc hóa đơn có áp dụng voucher. Người quản trị có thể lọc danh sách hóa đơn theo khoảng thời gian và xuất ra file excel. File xuất ra hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của từng hóa đơn, bao gồm ngày giờ, chi tiết món, doanh thu, chi phí, thông tin thành viên, chương trình ưu đãi,… giúp người quản trị dễ dàng kiểm soát, đối soát và thống kê.

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 2 No 1

How can we help?