Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Báo cáo
  4. Doanh thu thành viên

Doanh thu thành viên

Doanh thu thành viên

Là các chỉ số thống kê trên các hóa đơn có thông tin thành viên trong một khoảng thời gian, bao gồm:

  • Doanh thu: phản ánh kết quả tổng quan của chương trình thành viên, được tích bằng tổng doanh thu trước giảm giá của các hóa đơn có thành viên tích điểm.
  • Giảm giá: là tổng chi phí ưu đãi đã đầu tư để thu thập thông tin khách hàng và giữ chân khách hàng, bao gồm chi phí giảm giá khi khách hàng sử dụng voucher, chi phí chiết khấu cho thành viên, và các chương trình giảm giá món khác.
  • Số lượng hóa đơn: là số lượng hóa đơn có thông tin thành viên.
  • Bình quân hóa đơn: phản ánh mức chi tiêu trung bình của thành viên, được tính bằng tổng doanh thu thực tế chia tổng số lượng hóa đơn.
  • Biểu đồ tăng trưởng Doanh thu, chi phí giảm giá và Số lượng hóa đơn theo ngày: thể hiện xu thế thay đổi của doanh thu và chi phí trong kỳ. Xu thế tăng trưởng của doanh thu và số lượng hóa đơn phản ánh sự gia tăng chi tiêu của thành viên, còn chiều hướng tăng giảm của chi phí thể hiện mức độ quan tâm của khách hàng với các chương trình ưu đãi.
  • Bảng so sánh các chỉ số giữa các cửa hàng: với mô hình kinh doanh có nhiều cửa hàng, bảng kê này giúp bạn so sánh kết quả hoạt động hoạt động chăm sóc khách hàng của các cửa hàng. Dựa vào giá trị doanh thu và số lượng hóa đơn, bạn có thể nhận biết nhân viên cửa hàng nào thường xuyên mời khách hàng tích điểm. Bên cạnh đó, chỉ số bình quân hóa đơn phản ánh mức chi tiêu trung bình của khách hàng theo khu vực. Còn giá trị giảm giá thể hiện mức chi phí đầu tư giảm giá cho khách hàng theo từng khu vực.
Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 3 No 1

How can we help?