Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Báo cáo
  4. Phản hồi khách hàng

Phản hồi khách hàng

Phản hồi khách hàng

Là các chỉ số thống kê điểm và nhận xét đánh giá chất lượng dịch vụ của khách hàng trong một khoảng thời gian:

  • Lượt đánh giá: Số lần khách hàng đánh giá sau khi sử dụng dịch vụ tại cửa hàng hoặc đặt hàng.
  • Điểm trung bình: Chỉ số cung cấp thông tin tổng quan về hoạt động của thương hiệu dựa trên ý kiến của khách hàng, được tính bằng tổng số điểm khách hàng đánh giá chia tổng số lượt đánh giá.
  • Số lượt đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5: cho bạn biết phần lớn số lượng khách hàng đánh giá dịch vụ điểm cao hay thấp
  • Bảng kê đánh giá theo cửa hàng: ý kiến đánh giá trực tiếp của khách hàng là một trong những thông tin nền tảng để người quản trị đánh giá kết quả vận hành của các cửa hàng. Khi so sánh các chỉ số tổng điểm, số lượt đánh giá, và điểm trung bình, người quản trị biết cửa hàng nào đang phục vụ khách hàng tốt nhất.
  • Bảng kê bình luận của khách hàng: là danh sách các nhận xét chi tiết của khách hàng về lần trải nghiệm dịch vụ.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?