Doanh thu thành viên

Doanh thu thành viên Là các chỉ số thống kê trên các hóa đơn có thông tin thành viên trong một khoảng thời gian, bao gồm: Doanh thu: phản ánh kết quả tổng quan của chương trình thành viên, được tích bằng tổng doanh thu trước giảm giá của các hóa đơn có thành viên …

Doanh thu thành viên Read More »