Bảng kê hóa đơn

Bảng kê hóa đơn Là danh sách các hóa đơn có thành viên tích điểm hoặc hóa đơn có áp dụng voucher. Người quản trị có thể lọc danh sách hóa đơn theo khoảng thời gian và xuất ra file excel. File xuất ra hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của từng hóa …

Bảng kê hóa đơn Read More »