1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Số dư đầu kỳ
  4. Tồn kho vật tư hàng hóa

Tồn kho vật tư hàng hóa

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để thêm mới số dư tồn kho đầu kỳ, thực hiện trên phần mềm kế toán như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Kho → Tồn kho đầu năm”: xuất hiện giao diện thêm mới tồn kho đầu năm như hình:

Giao diện thêm mới tồn kho đầu năm

Quý khách thao tác như sau:

– Bước 1: Chọn kho

– Bước 2: Ấn thêm mới

– Bước 3: Điền đầy đủ thông tin mã hàng hóa, số lượng, giá trị tồn kho tương ứng cho kho đã chọn

Lưu ý: khi thêm tồn kho đầu năm, tổng số dư của các tài khoản kho tương ứng như 152,153,155,156, anh chị cần khai báo tại mục số dư tài khoản

Trường hợp hết năm tài chính, để kết chuyển số dư sang năm tài chính kế tiếp, anh chị thực hiện chọn tiện ích, kết chuyển số dư, xuất hiện giao diện như hình:

Thực hiện chọn hàng hóa, ấn đồng ý, phần mềm báo hoàn thành.

Phần mềm sẽ kết chuyển toàn bộ số dư hàng hóa sang năm tài chính kế tiếp.

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?