1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Kế toán bán hàng
  4. Bán hàng có sử dụng phần mềm bán hàng (POS)
  5. Tạo xuất kho định lượng

Tạo xuất kho định lượng

Mô tả nghiệp vụ

Tương ứng với mỗi một mặt hàng chế biến bán ra trong ngày, cần có một phiếu xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất ra sản phẩm đã bán. Để hỗ trợ xuất kho sản xuất hàng loạt các sản phẩm bán ra, tránh sai sót trong quy trình xuất kho sản xuất, dựa trên định mức nguyên vật liệu đã khai báo, hệ thống sẽ tạo ra các phiếu xuất kho theo định lượng tương ứng với số liệu bán hàng của các sản phẩm chế biến trong phần mềm kế toán.

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để thực tiện tạo xuất kho định lượng trên PMKT IPOS, thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Xây dựng định mức nguyên vật liệu

Bước 2: Tạo xuất kho định lượng

 

Bước 1: Tạo định mức Nguyên vật liệu (thực hiện khi xây dựng bộ định mức nguyên liệu ban đầu, thay đổi định lượng hoặc khi có thêm món mới)

Thao tác thực hiện: “Nghiệp vụ → Chi phí → Định mức Nguyên vật liệu”, giao diện định mức Nguyên vật liệu sẽ xuất hiện như hình:

Giao diện Định mức Nguyên vật liệu

Ấn Thêm mới (Ctrl + N) hoặc chọn “Thêm mới” để thêm mới

Các thông tin cần nhập liệu:

– Đơn vị: mặc định tự nhảy ra đơn vị hiện tại. Nếu muốn định lượng áp dụng cho tất cả các đơn vị thuộc chuỗi, mục đơn vị để trắng

– Mã sản phẩm: mã sản phẩm cần sản xuất ra

– Mã vật tư: nguyên liệu cần để sản xuất ra mã sản phẩm

– Số lượng: số lượng vật tư cần để sản xuất ra 1 sản phẩm tương ứng

– Ngày hiệu lực: ngày định mức NVL bắt đầu có hiệu lực để xuất kho

Lưu ý:

TH1: Sửa định lượng: Khi đã thêm mới định lượng cho 1 món, phát hiện ra định lượng đó có sai sót, cần sửa lại định lượng, thực hiện sửa lại trực tiếp trên định lượng của món đó

– Nếu sai về số lượng nguyên liệu: thực hiện sửa lại trực tiếp số lượng nguyên liệu tương ứng

– Nếu thiếu nguyên liệu trong định lượng, thực hiện thêm mới 1 dòng định lượng tương ứng với nguyên liệu thiếu, có ngày hiệu lực trùng ngày với ngày hiệu lực của những dòng nguyên liệu cũ.

– Nếu thừa nguyên liệu trong định lượng, thực hiện xóa dòng định lượng thừa đó đi

Sau khi sửa định lượng, phải thực hiện tạo lại xuất kho định lượng của các món đã sửa.

 

TH2: Thay đổi định lượng của món, áp dụng từ ngày hiệu lực mới

Trường hợp sau 1 thời gian hoạt động, do một số lý do (giá thay đổi, định hướng kinh doanh, nhu cầu của khách…) cần thay đổi định lượng của sản phẩm, thực hiện thêm mới định lượng của món. Trong trường hợp này, định lượng cũ của món đó áp dụng từ ngày hiệu lực trước, phải giữ nguyên, không được phép sửa, xóa (vì ảnh hưởng đến chứng từ cũ đã tạo), thêm mới định lượng mới hoàn toàn, áp dụng từ ngày hiệu lực mới. Khi đó, bắt đầu bán hàng từ ngày hiệu lực mới, phần mềm sẽ thực hiện trừ theo định lượng mới.

Bước 2: Tạo phiếu xuất kho theo định lượng

Thao tác thực hiện: “Tiện ích → Tạo xuất kho định lượng”, giao diện xuất kho định lượng sẽ xuất hiện như hình:

Giao diện tạo xuất kho định lượng

Các thông tin cần nhập liệu:

– Từ ngày… đến ngày…: điền ngày cần tạo phiếu xuất kho định lượng (sau khi thực hiện nhận dữ liệu từ POS về ngày nào, đối chiếu doanh thu đã khớp với POS bán hàng, nên thực hiện tạo xuất kho định lượng luôn cho ngày đó)

– Thành phẩm: nếu tạo xuất kho định lượng cho tất cả thành phẩm chế biến, không cần chọn mục này, nếu tạo cho 1→ n thành phẩm, kích nút … để chọn các thành phẩm tương ứng

– Kho hàng: nếu tạo xuất kho định lượng cho tất cả các kho, không cần chọn mục này, nếu tạo cho một hoặc một vài kho, ấn nút … để chọn kho tương ứng

– Tích chọn xóa xuất kho POS

– Chọn đồng ý

Phần mềm sẽ tự động sinh ra các phiếu xuất kho theo định lượng với số phiếu xuất kho tương ứng với số chứng từ bán hàng bán ra trong khoảng thời gian đã chọn.

Lưu ý: bước tạo xuất kho định lượng luôn tạo sau bước kéo dữ liệu bán hàng (sau khi đã kiểm tra doanh thu về đúng)

Kiểm tra báo cáo liên quan:

– 5.10 Sổ kiểm tra bán hàng so với định lượng (Báo cáo → Kho → 5.10 Sổ kiểm tra bán hàng so với định lượng)

– 5.9 Bảng chi tiết tiêu hao nguyên vật liệu chính (Báo cáo → Kho → 5.9 Bảng chi tiết tiêu hao nguyên vật liệu chính)

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?