1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Kế toán mua hàng
  4. Mua hàng có chi phí mua hàng

Mua hàng có chi phí mua hàng

Mô tả nghiệp vụ

Khi mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng sẽ được phân chia làm 2 trường hợp:

TH1: Đối tượng liên quan đến chi phí cũng là nhà cung cấp hàng hóa

TH2: Đối tượng liên quan đến chi phí là bên thứ 3

Khi mua hàng hóa có chi phí mua hàng trên phần mềm kế toán iPOS, phần mềm sẽ ghi nhận các bút toán sau:

– Ghi nhận hàng hóa về nhập kho

– Ghi nhận công nợ với nhà cung cấp

– Ghi nhận các chi phí mua hàng liên quan như vận chuyển, lắp đặt, bốc dỡ

– Hỗ trợ kê khai thuế VAT đầu vào nếu mua hàng về nhập kho có hóa đơn

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Khi mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng sẽ được phân chia làm 2 trường hợp:

TH1: Đối tượng liên quan đến chi phí cũng là nhà cung cấp hàng hóa

TH2: Đối tượng liên quan đến chi phí là bên thứ 3

 

  • Trường hợp 1: Đối tượng liên quan đến chi phí cũng là nhà cung cấp hàng hóa

Với trường hợp 1, anh chị theo dõi ví dụ sau đây:

“Ngày 22/02/2019, mua hàng tại Công ty TNHH Việt Tiến Hưng về nhập kho:

– Bột mì số lượng 30kg, đơn giá 90.000đ/1kg

– Hạt nêm, số lượng 50 túi, 95.000đ/1 túi

Công ty Việt Tiến Hưng vận chuyển hàng về kho với phí vận chuyển là 100.000đ, chưa thanh toán”

Để hạch toán nghiệp vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm như sau:

Anh chị chọn Phân hệ nghiệp vụ → chọn Phân hệ mua hàng, chọn Phiếu nhập mua, xuất hiện giao diện như hình:

Giao diện mua hàng có chi phí mua hàng

Nhập đầy đủ thông tin như hình. Lưu ý:

– Tại mục chi phí: điền tổng chi phí vận chuyển, sau đó ấn phân bổ. Phần mềm sẽ phân bổ tiền chi phí mua hàng theo tỷ lệ giá trị của từng mặt hàng tương ứng.

 

  • Trường hợp 2: Đối tượng liên quan đến chi phí là bên thứ 3

Với trường hợp 2, theo dõi ví dụ sau:

Ngày 22/2/2019, doanh nghiệp mua hàng của Công ty TNHH Thương mại Nhật Anh, chưa thanh toán:

– Bàn gỗ 15 chiếc, 1.500.000đ/1 chiếc

– Ghế gỗ 90 chiếc, 320.000đ/1 chiếc

Doanh nghiệp thuê Công ty Cổ phần vận chuyển 24h với phí vận chuyển là 1.200.000đ, thuế VAT 10%

Để hạch toán nghiệp vụ trên, thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Lập phiếu mua hàng

Phân hệ nghiệp vụ → chọn Phân hệ mua hàng, chọn Phiếu nhập mua, xuất hiện giao diện như hình:

Giao diện nhập mua hàng hóa

Bước 2: Ghi nhận chi phí mua hàng

Để ghi nhận chi phí mua hàng, thực hiện như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Mua hàng → Chi phí mua hàng”, xuất hiện giao diện như hình:

Giao diện chi phí mua hàng

Điền thông tin như hình

Click chọn “Chọn phiếu nhập” để chọn đến chứng từ gốc cần phân bổ chi phí

Xuất hiện màn hình tìm kiếm:

Giao diện tìm kiếm chứng từ phân bổ chi phí

– Bước 1: Chọn kỳ số liệu phát sinh chứng từ cần phân bổ

– Bước 2: ấn tìm kiếm, phần mềm tự động load ra các chứng từ nhập hàng trong kỳ số liệu đã chọn

– Bước 3: Tích chọn các dòng hàng hóa cần được phân bổ

– Bước 4: Ấn chấp nhận

Khi ấn chấp nhận, phần mềm quay về giao diện chi phí mua hàng như sau:

Giao diện phân bổ chi phí mua hàng

– Điền tổng chi phí cần phân bổ trước VAT

– Ấn phân bổ chi phí, phần mềm tự động phân bổ chi phí mua hàng trên từng mặt hàng tương ứng

Kiểm tra các báo cáo liên quan:

– 5.4 Báo cáo nhập xuất tồn (Báo cáo → Kho → 5.4 Báo cáo nhập xuất tồn)

– 2.6 Bảng tổng hợp phát sinh công nợ (Báo cáo → Sổ công nợ → 2.6 Bảng tổng hợp phát sinh công nợ)

– 4.2 Bảng kê chi tiết mua hàng theo đối tượng (Báo cáo → Mua hàng → 4.2 Bảng kê chi tiết mua hàng theo đối tượng)

– 6.1 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ( Báo cáo → Thuế GTGT → 6.1 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào)

Ngoài ra, người dùng có để kiểm tra các báo cáo khác liên quan đến nghiệp vụ mua hàng như sổ chi tiết tài khoản, sổ cái, nhật ký chung, bảng cân đối phát sinh.

Ngoài xem báo cáo, người dùng có thể kiểm tra lại các phiếu nhập mua trong các danh sách chứng từ liên quan:

– Danh sách nhập hàng tại phiếu nhập mua: Phân hệ nghiệp vụ → Mua hàng → Nhập mua/Chi phí mua hàng → Mở

– Danh sách chứng từ mua hàng: Phân hệ nghiệp vụ → Mua hàng → Danh sách chứng từ mua hàng

– Danh sách chứng từ kho: Phân hệ nghiệp vụ → Kho → Danh sách chứng từ kho

– Danh sách chứng từ: Phân hệ nghiệp vụ → Tổng hợp → Danh sách chứng từ

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?