1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  4. Các nghiệp vụ cuối kỳ
  5. Kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh

Kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh

Mô tả nghiệp vụ

Kết chuyển cuối kỳ được thực hiện vào thời điểm cuối tháng để xác định kết quả kinh doanh của từng tháng. Cuối mỗi tháng, kế toán thực hiện kết chuyển cuối kỳ

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Thao tác thực hiện: “Phân hệ & nghiệp vụ → Tổng hợp → Kết chuyển cuối kỳ”, giao diện màn hình kết chuyển cuối kỳ xuất hiện như hình:

Giao diện kết chuyển cuối kỳ

Chọn kỳ số liệu cần chạy kết chuyển. Kích chọn “Chạy kết chuyển” là ta đã tính xong kết chuyển của kỳ số liệu đã chọn.

Kích chọn “Hủy kết quả kết chuyển” để hủy kết quả kết chuyển của kỳ số liệu đã tính. Trường hợp kết chuyển lại thì “Hủy kết quả kết chuyển” và ấn lại “Chạy kết chuyển”.

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?