1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  4. Kế toán mua hàng
  5. Mua hàng không qua kho

Mua hàng không qua kho

Mô tả nghiệp vụ

Khi mua hàng về sử dụng ngay trên phần mềm kế toán iPOS, phần mềm sẽ ghi nhận các bút toán sau:

– Ghi nhận chi phí cho các bộ phận sử dụng

– Ghi nhận công nợ với nhà cung cấp

– Hỗ trợ kê khai thuế VAT đầu vào nếu mua hàng về nhập kho có hóa đơn

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để hạch toán nghiệp vụ mua hàng sử dụng luôn trên phần mềm kế toán iPOS, thực hiện như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Mua hàng → Hóa đơn”. Giao diện màn hình mua hàng không qua kho xuất hiện như sau:

Giao diện mua hàng không qua kho

Điền đầy đủ các thông tin như hình. Lưu ý: trường Tài khoản mua, mục chi phí, công việc phải tự thay đổi tùy theo từng mục đích mua hàng. Tài khoản mua không hạch toán về tài khoản kho.

Nếu nhập mua hàng có hóa đơn, điền đầy đủ các thông tin về số hóa đơn, số seri, ký hiệu mẫu hóa đơn, loại thuế để phần mềm tự động cập nhập lên bảng kê thuế mua vào tương ứng.

Trường hợp mua hàng về thanh toán luôn, người dùng có thể sử dụng tiện ích tạo phiếu chi (nếu thanh toán bằng tiền mặt) hoặc tạo báo nợ NH (nếu thanh toán bằng chuyển khoản).

Kiểm tra các báo cáo liên quan:

– 2.6 Bảng tổng hợp phát sinh công nợ (Báo cáo → Sổ công nợ → 2.6 Bảng tổng hợp phát sinh công nợ)

– 4.2 Bảng kê chi tiết mua hàng theo đối tượng (Báo cáo → Mua hàng → 4.2 Bảng kê chi tiết mua hàng theo đối tượng)

– 6.1 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ( Báo cáo → Thuế GTGT → 6.1 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào)

Ngoài ra, người dùng có để kiểm tra các báo cáo khác liên quan đến nghiệp vụ mua hàng như sổ chi tiết tài khoản, sổ cái, nhật ký chung, bảng cân đối phát sinh

Ngoài xem báo cáo, người dùng có thể kiểm tra lại các phiếu nhập mua trong các danh sách liên quan:

– Danh sách nhập hàng tại phiếu nhập mua: Phân hệ nghiệp vụ → Mua hàng → Nhập mua → Mở

– Danh sách chứng từ mua hàng: Phân hệ nghiệp vụ → Mua hàng → Danh sách chứng từ

– Danh sách chứng từ: Phân hệ nghiệp vụ → Tổng hợp → Danh sách chứng từ

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?