1. Home
 2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
 3. Kế toán tiền
 4. Chi tiền mặt

Chi tiền mặt

Mô tả nghiệp vụ

Phần mềm kế toán iPOS hỗ trợ các nghiệp vụ chi tiền mặt như:

 • Chi trả nhà cung cấp bằng tiền mặt
 • Trả trước cho nhà cung cấp bằng tiền mặt
 • Chi lương nhân viên bằng tiền mặt
 • Tạm ứng bằng tiền mặt
 • Nộp thuế, bảo hiểm bằng tiền mặt
 • Nộp tiền mặt vào tài khoản
 • Chi khác bằng tiền mặt

Video hướng dẫn

Để thực hiện chi tiền mặt như trả tiền nhà cung cấp, chi mua ngoài, tạm ứng, đầu tư… quý khách thực hiện trên phần mềm như sau:

Hướng dẫn chi tiết

“Phân hệ nghiệp vụ → Kế toán tiền → Phiếu chi”, giao diện màn hình phiếu chi xuất hiện như hình:

Giao diện màn hình phiếu chi

Điền đầy đủ thông tin.

Kiểm tra báo cáo liên quan:

 • 1.1 Sổ quỹ tiền mặt (Báo cáo → Sổ kế toán → 1.1 Sổ quỹ tiền mặt) Thể hiện dòng tiền mặt tại một kỳ số liệu
 • 2.6 Sổ công nợ (Báo cáo → Sổ kế toán → 2.6 Bảng tổng hợp phát sinh công nợ): áp dụng xem trong các trường hợp chi trả công nợ cho nhà cung cấp, trả nợ vay, tạm ứng cho nhân viên ….
 • Các loại sổ khác như sổ chi tiết, sổ cái, sổ tổng hợp
 • Kiểm tra danh sách chứng từ: Danh sách chứng từ tiền, danh sách chứng từ tổng hợp.

Lưu ý: với nghiệp vụ “nộp tiền vào tài khoản”, kế toán thực hiện hạch toán trên phiếu chi, không thực hiện hạch toán trên phiếu báo có

Tags , , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?