1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  4. Kế toán công cụ dụng cụ

Kế toán công cụ dụng cụ

Mô tả nghiệp vụ

Việc quản lý CCDC trên phần mềm được chia thành các phần sau:

– Hạch toán ghi tăng CCDC, chi phí trả trước

– Ghi tăng thẻ CCDC, chi phí trả trước

– Phân bổ CCDC

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để quản lý công cụ dụng cụ, thực hiện trên phần mềm như sau:

I. Ghi tăng công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

Trường hợp 1: Công cụ dụng cụ quản lý qua kho

Bước 1: Mua CCDC về nhập kho

Thực hiện tương tự như khi mua hàng hóa, nguyên vật liệu

Thao tác thực hiện: “Phân hệ nghiệp vụ → Mua hàng → Nhập mua”, xuất diện giao diện nhập kho CCDC như sau:

Giao diện nhập mua công cụ dụng cụ

Bước 2: Xuất kho CCDC đi sử dụng

Thao tác thực hiện: “Nghiệp vụ → Kho → Xuất kho hàng ngày”, giao diện xuất kho xuất hiện như sau:

Giao diện xuất kho CCDC

Điền đầy đủ thông tin như hình

– Tài khoản nợ: Nợ Tài khoản 242 nếu sử dụng nhiều lần, Tài khoản chi phí nếu sử dụng 1 lần

– Tài khoản có: Có Tài khoản 153 (chi tiết)

– Giá vốn: tự nhảy khi thực hiện tính giá vốn xuất kho cuối kỳ

Bước 3: Tính giá vốn xuất kho

Khi xuất kho CCDC để sử dụng, các phiếu xuất CCDC tại thời điểm xuất chưa có giá trị (chưa có căn cứ để tính phân bổ cuối kỳ). Để thực hiện tính giá vốn cho công cụ dụng cụ, thực hiện như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Kho → Tính giá vốn cuối kỳ”, giao diện màn hình tính giá vốn cuối kỳ xuất hiện như hình:

Giao diện tính giá vốn cuối kỳ

Trường hợp 2: Công cụ dụng cụ về sử dụng luôn

Thao tác thực hiện: “ Nghiệp vụ → Mua hàng → Hóa đơn”, giao diện phần mềm sẽ xuất hiện như hình:

Giao diện Hóa đơn GTGT mua hàng không kho

Điền đầy đủ thông tin như hình

– Ngày vào sổ:

– Số hóa đơn VAT, số series, ngày hóa đơn VAT, KH mẫu hóa đơn (nếu có thông tin hóa đơn)

– Mã hàng hóa: Có thể chọn từ danh mục hàng hóa hoặc không

– Diễn giải: Tự hiển thị là tên hàng hóa theo mã hàng hóa đã chọn hoặc gõ nội dung của hóa đơn.

– Số lượng, đơn giá, số tiền: cập nhật chi tiết theo hóa đơn.

– Tài khoản mua: (242 nếu CCDC cần được phân bổ chi phí thành nhiều lần, Tài khoản chi phí nếu CCDC phân bổ 1 lần)

Trường hợp 3: Ghi nhận các khoản chi phí trả trước

Để theo dõi các trường hợp khác liên quan đến phân bổ ngoài công cụ dụng cụ như tiền thuê nhà, chi phí quảng cáo, marketing… trả trước trong 1 kỳ, thực hiện như sau:

Trong trường hợp thanh toán luôn, thực hiện vào “Phân hệ nghiệp vụ → Kế toán tiền→ Phiếu chi/ hoặc báo nợ”, xuất hiện giao diện như hình:

Giao diện phiếu chi chi phí trả trước

Trường hợp xuất hóa đơn nhưng chưa thanh toán, thực hiện vào: “Phân hệ nghiệp vụ → Kế toán tiền → Phiếu kế toán”, xuất hiện giao diện như hình:

Giao diện màn hình hạch toán chi phí trả trước

II. Ghi tăng thẻ CCDC, chi phí trả trước

Cuối tháng, thực hiện phân bổ chi phí cho công cụ dụng cụ (nếu CCDC thực hiện phân bổ nhiều lần)

Thao tác thực hiện: “Nghiệp vụ → Chi phí → Chi phí trả trước”

Giao diện phân bổ chi phí trả trước

– Bước 1: Chọn kỳ số liệu: chọn kỳ số liệu cần tính phân bổ chi phí

– Bước 2: Ấn “Tập hợp phát sinh” để phần mềm tự sinh ra các thẻ CCDC tương ứng với chứng từ trong kỳ có phát sinh tài khoản nợ là tài khoản chờ phân bổ (242)

– Bước 3: Kích chọn vào thẻ CCDC tự sinh, điền các thông tin phân bổ về phương thức phân bổ, tài khoản chi phí, mục chi phí… trong tab thông tin phân bổ.

Giao diện khai báo thông tin phân bổ

III.  Phân bổ công cụ dụng cụ

Sau khi điền đầy đủ thông tin các thẻ phát sinh, chọn “Kỳ số liệu cần phân bổ → ấn Phân bổ”. Phần mềm sẽ tính phân bổ công cụ dụng cụ cho các thẻ với số tiền tại cột “tháng hiện tại” và hạch toán bút toán tương ứng

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?