1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  4. Kế toán kho
  5. Xuất chuyển kho trong cùng một đơn vị

Xuất chuyển kho trong cùng một đơn vị

Mô tả nghiệp vụ

Xuất chuyển kho trong cùng một đơn vị được hiểu trong một nhà hàng, khâu quản lý hàng hóa được tổ chức thành nhiều kho, ví dụ kho BAR, kho BẾP, kho CCDC, cần chuyển hàng từ kho này sang kho kia.

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để thực hiện nghiệp vụ xuất chuyển kho, thực hiện trên phần mềm như sau:

“Phân hệ & nghiệp vụ → Kho → Xuất chuyển kho”, giao diện xuất chuyển kho xuất hiện như hình:

Giao diện màn hình Xuất chuyển kho

– Lưu ý: với các mặt hàng xuất chuyển trả lại từ kho nhánh sang kho tổng, tại màn hình xuất chuyển kho, tích vào nút “trả lại hàng”

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?