1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Kế toán bán hàng
  4. Bán hàng qua kho

Bán hàng qua kho

Mô tả nghiệp vụ

Khi bán hàng qua kho, phần mềm sẽ ghi nhận các bút toán sau:

– Ghi nhận hàng hóa xuất kho

– Ghi nhận doanh thu, giá vốn với bộ phận bán hàng

– Ghi nhận công nợ với khách hàng

– Hỗ trợ kê khai thuế VAT đầu ra

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để hạch toán nghiệp vụ bán hàng qua kho trên phần mềm kế toán iPOS, thực hiện như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Bán hàng → Bán hàng”, giao diện bán hàng xuất hiện như sau:

Giao diện màn hình hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho

Điền đầy đủ thông tin như hình

– Ngày vào sổ: ngày bán hàng

– Thông tin hóa đơn: số hóa đơn VAT, Số series, ngày hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn (nếu có)

– Khách hàng: người mua hàng

– Kho hàng

– Mã hàng hóa: mã hàng bán

– Số lượng, đơn giá, % giảm giá, chiết khấu, phí phục vụ, thuế tương ứng

– Trường hợp khách hàng thanh toán luôn, thực hiện tạo tiện ích “Tạo phiếu thu” (nếu thu tiền mặt) hoặc “ Tạo báo có NH” (nếu thu tiền gửi)

Kiểm tra báo cáo liên quan:

3.1 Báo cáo bán hàng (Báo cáo → Bán hàng → Báo cáo bán hàng).

5.4 Báo cáo nhập xuất tồn (Báo cáo → Kho → 5.4 Báo cáo nhập xuất tồn)

2.6 Bảng tổng hợp phát sinh công nợ (Báo cáo → Sổ công nợ → Bảng tổng hợp phát sinh công nợ)

6.2 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Báo cáo → Thuế GTGT → bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra)

Ngoài ra, người dùng có để check các báo cáo khác liên quan đến nghiệp vụ bán hàng như sổ chi tiết tài khoản, sổ cái, nhật ký chung, bảng cân đối phát sinh

Ngoài xem báo cáo, người dùng có thể check lại các phiếu bán hàng trong các danh sách liên quan:

– Danh sách bán hàng tại phiếu bán hàng: Phân hệ nghiệp vụ → Bán hàng → Bán hàng → Mở

– Danh sách chứng từ bán hàng: Phân hệ nghiệp vụ → Bán hàng → Danh sách chứng từ bán hàng

– Danh sách chứng từ kho: Phân hệ nghiệp vụ → Kho → Danh sách chứng từ kho

– Danh sách chứng từ: Phân hệ nghiệp vụ → Tổng hợp → Danh sách chứng từ

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?