1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Các nghiệp vụ cuối kỳ
  4. Lương và các khoản trích theo lương

Lương và các khoản trích theo lương

Mô tả nghiệp vụ

Cuối kỳ, kế toán tổng hợp chấm công và lập bảng lương cho các bộ phận liên quan. Việc hạch toán lương được chia thành các bút toán sau:

– Trích lương và các khoản trích theo lương

– Thanh toán lương

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để hạch toán lương và các khooản trích theo lương, thực hiện trên phần mềm kế toán iPOS như sau:

1. Trích lương và các khoản trích theo lương

Để thực hiện hạch toán lương và các khoản trích theo lương, kế toán dựa trên bảng lương và bảng chấm công đã lập ở ngoài, xác định số lương cần trích cho từng bộ phận, thực hiện trích lương trên phần mềm như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Kế toán tiền → Phiếu kế toán”, xuất hiện giao diện như hình:

Giao diện trích lương và các khoản trích theo lương

Cập nhật các bút toán về lương theo thông tư và các chi tiết tài khoản đính kèm.

2. Thanh toán lương

Khi trả lương cho cán bộ công nhân viên, tùy thuộc vào hình thức thanh toán (tiền mặt hay chuyển khoản) mà kế toán thực hiện hạch toán vào phiếu phù hợp

– Thanh toán lương bằng tiền mặt: “Phân hệ nghiệp vụ → Kế toán tiền → Phiếu chi”, xuất hiện giao diện như hình:

Giao diện thanh toán lương bằng tiền mặt

– Thanh toán lương bằng cách chuyển khoản: “Phân hệ nghiệp vụ → Kế toán tiền → Báo nợ”, xuất hiện giao diện như hình:

Giao diện thanh toán lương bằng tiền gửi
Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?