1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  4. Kế toán kho
  5. Xuất chuyển kho giữa các đơn vị
  6. Bán hàng nội bộ

Bán hàng nội bộ

Mô tả nghiệp vụ

Bán hàng nội bộ được hiểu là việc ghi nhận điều chuyển hàng giữa các đơn vị trong cùng một chuỗi, có ghi nhận doanh thu cho đơn vị xuất hàng. Khi điểm xuất làm phiếu bán nội bộ, điểm nhận sẽ tự động sinh phiếu nhập tương ứng tại màn hình “Mua nội bộ”.

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Thao tác thực hiện: “Nghiệp vụ → Bán hàng → Bán hàng nội bộ” sẽ xuất hiện màn hình Bán nội bộ như hình:

Giao diện màn hình bán nội bộ

Điền đầy đủ các thông tin

– Kho xuất: Kho tại đơn vị xuất hàng

– Kho nhập: kho tại đơn vị nhập hàng

– Điền các thông tin hạch toán về mã hàng, số lượng, đơn giá

Khi đơn vị xuất hàng tạo phiếu bán hàng nội bộ. Tại đơn vị nhập hàng, sẽ tự sinh ra phiếu nhập mua nội bộ tương ứng (ở trạng thái chưa ghi sổ). Đơn vị bán hàng chuyển hàng cho đơn vị nhận. Đơn vị nhận hàng xác định lượng hàng nhận được tương ứng. Sẽ có các trường hợp xảy ra như sau:

Trường hợp 1: Lượng hàng về đúng so với phiếu nhập mua nội bộ

Khi xác định đúng lượng hàng nhận được theo phiếu nhập mua nội bộ, anh chị thực hiện duyệt phiếu để hàng được nhận về kho, đồng thời ghi nhận công nợ với đơn vị chuyển hàng

Trường hợp 2: Lượng hàng về có không khớp so với phiếu nhập mua nội bộ, nguyên nhân do đơn vị xuất hàng

Khi kiểm tra hàng hóa, thấy có chênh lệch so với phiếu nhập mua nội bộ tự sinh, nguyên nhân sai sót so đơn vị xuất hàng, đơn vị nhận hàng thông báo lại với đơn vị xuất hàng để bên xuất chỉnh sửa lại phiếu bán hàng nội bộ đã lập. Khi đó , phiếu nhập mua nội bộ tự sinh sẽ  thay đổi thông tin theo phiếu bán hàng nội bộ đã chỉnh. Kế toán tại điểm nhập xác nhận lại thông tin và thực hiện duyệt phiếu

Trường hợp 3: Lượng hàng về có sai sót so với phiếu nhập mua nội bộ, nguyên nhân do đơn vị nhận hàng

Khi kiểm tra hàng hóa, thấy có chênh lệch so với phiếu nhập mua nội bộ tự sinh, nguyên nhân sai sót do đơn vị nhận hàng, đơn vị nhận hàng thực hiện duyệt phiếu để lượng hàng điều chuyển được ghi nhận vào kho, đồng thời ghi nhận công nợ với đơn vị xuất.

Với những sai sót trong quá trình nhận hàng, kế toán làm phiếu điều chỉnh tùy nguyên nhân tương ứng

Phiếu nhập mua nội bộ tự sinh tại “Phân hệ nghiệp vụ → Mua hàng → Nhập mua nội bộ theo giao diện sau:

Giao diện màn hình nhập mua nội bộ

Lưu ý: khi phiếu nhập mua nội bộ đã được duyệt, kế toán tại điểm xuất sẽ không được thực hiện các thao tác làm thay đổi thông tin phiếu xuất như xóa, sửa nữa. Để xóa sửa được phiếu, kế toán tại điểm nhập phải xóa phiếu nhập mua nội bộ. Kế toán tại điểm xuất sửa đổi thông tin, sẽ tự sinh phiếu nhập mua nội bộ mới tương ứng.

Thông báo không được phép sửa xóa nếu phiếu nhập điều chuyển đã được duyệt
Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?