1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  4. Kế toán mua hàng
  5. Mua hàng có sơ chế

Mua hàng có sơ chế

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp các nguyên liệu về nhập kho chưa qua các bước sơ chế thô như các loại rau chưa nhặt bỏ phần già, úa, thịt chưa loại bỏ bì, gân…, nhưng khi làm định lượng cho các mặt hàng chế biến, lại tính toán đến lượng nguyên liệu đã qua sơ chế. Khi đó, kế toán cần theo dõi được lượng hàng sau khi sơ chế về nhập kho (cả về số lượng và giá trị), đồng thời theo dõi được bảng kê nhập hàng theo lượng hàng thô để kiểm tra công nợ với nhà cung cấp.

Khi mua hàng có sơ chế trên phần mềm kế toán iPOS, phần mềm sẽ ghi nhận các bút toán sau:

– Ghi nhận số lượng, giá mua hàng từ nhà cung cấp

– Ghi nhận số lượng, giá trị hàng sau khi sơ chế về nhập kho

– Ghi nhận công nợ với nhà cung cấp

– Hỗ trợ kê khai thuế VAT đầu vào nếu mua hàng về nhập kho có hóa đơn

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để hạch toán nghiệp vụ mua hàng có sơ chế trên phần mềm kế toán iPOS, thực hiện như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Mua hàng → Nhập mua sơ chế”. Xuất hiện màn hình nhập mua sơ chế như sau:

Giao diện nhập mua sơ chế

Nhập đầy đủ thông tin như hình. Lưu ý:

– SL mua từ NCC: Nhập đúng lượng hàng thô mua từ NCC

– Đơn giá mua NCC: Đơn giá gốc mua từ NCC

– SL sau sơ chế: người dùng xác định lượng hàng thu được sau sơ chế, Phần mềm tự động tính toán lại đơn giá của lượng hàng sau sơ chế

Lưu ý: Màn hình nhập mua sơ chế chỉ áp dụng cho các trường hợp sau khi sơ chế thu được 1 loại hàng bán thành phẩm. Trường hợp thu được từ 2 bán thành phẩm trở lên sẽ không sử dụng màn hình này

Kiểm tra các báo cáo liên quan:

– 5.4 Báo cáo nhập xuất tồn (Báo cáo → Kho → 5.4 Báo cáo nhập xuất tồn)

– 2.6 Bảng tổng hợp phát sinh công nợ (Báo cáo → Sổ công nợ → 2.6 Bảng tổng hợp phát sinh công nợ)

– 4.2 Bảng kê chi tiết mua hàng theo chứng từ (Báo cáo → Mua hàng → 4.2 Bảng kê chi tiết mua hàng theo chứng từ)

– 6.1 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ( Báo cáo → Thuế GTGT → 6.1 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào)

Ngoài ra, người dùng có để kiểm tra các báo cáo khác liên quan đến nghiệp vụ mua hàng như sổ chi tiết tài khoản, sổ cái, nhật ký chung, bảng cân đối phát sinh

Ngoài xem báo cáo, người dùng có thể kiểm tra lại các phiếu nhập mua trong các danh sách liên quan:

– Danh sách nhập hàng tại phiếu nhập mua: Phân hệ nghiệp vụ → Mua hàng → Nhập mua → Mở

– Danh sách chứng từ mua hàng: Phân hệ nghiệp vụ → Mua hàng → Danh sách chứng từ

– Danh sách chứng từ kho: Phân hệ nghiệp vụ → Kho → Danh sách chứng từ kho

– Danh sách chứng từ: Phân hệ nghiệp vụ → Tổng hợp → Danh sách chứng từ

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?