1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Kế toán kho
  4. Xuất kho trả lại nhà cung cấp

Xuất kho trả lại nhà cung cấp

Mô tả nghiệp vụ

Với các mặt hàng đã nhập kho, phát hiện hàng sai quy cách, lỗi, hỏng… cần trả lại hàng cho nhà cung cấp, thực hiện xuất trả lại nhà cung cấp

Khi xuất kho trả lại nhà cung cấp, phần mềm sẽ ghi nhận các bút toán sau:

– Ghi nhận hàng hóa xuất ra khỏi kho

– Ghi nhận công nợ với nhà cung cấp giảm

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để thực hiện xuất kho trả lại nhà cung cấp, thực hiện trên phần mềm như sau:

“Phân hệ & nghiệp vụ → Kho → Xuất trả lại NCC”. Giao hiện màn hình xuất trả lại NCC xuất hiện như hình:

Giao diện màn hình xuất trả lại NCC

Điền đầy đủ thông tin:

– Thông tin hóa đơn: số hóa đơn, số series, ký hiệu mẫu hóa đơn, ngày hóa đơn, mục thuế: điền đầy đủ thông tin hóa đơn (nếu có) để thực hiện kê khai trên bảng kê thuế GTGT

– Đối tượng: thông tin nhà cung cấp

– Thông tin hạch toán chi tiết

– Kho hàng: kho xuất trả hàng

– Mã hàng hóa: mã hàng trả lại

– Số lượng: số lượng hàng trả lại tương ứng với đơn vị tính của hàng hóa

– Giá vốn: đơn giá trả lại cho nhà cung cấp

– Loại thuế: thuế VAT (nếu có)

Lưu ý: tài khoản nợ để tài khoản 3311.

Kiểm tra báo cáo liên quan:

– Bảng tổng hợp phát sinh công nợ: (Báo cáo → Sổ công nợ → Bảng tổng hợp phát sinh công nợ:

– 5.4 Báo cáo nhập xuất tồn: (Báo cáo → Kho → 5.4 Báo cáo nhập xuất tồn)

– 6.1 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào: (Báo cáo → Thuế GTGT → 6.1 bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào)

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?