1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  4. Kế toán kho
  5. Xuất chuyển kho giữa các đơn vị
  6. Xuất điều chuyển nội bộ

Xuất điều chuyển nội bộ

Mô tả nghiệp vụ

Xuất điều chuyển nội bộ được hiểu là việc ghi nhận điều chuyển hàng giữa các đơn vị trong cùng một chuỗi, điều chuyển theo giá vốn của hàng hóa. Khi điểm xuất làm phiếu xuất điều chuyển nội bộ, điểm nhận sẽ tự động sinh phiếu nhập điều chuyển nội bộ tương ứng

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Thao tác thực hiện: “Nghiệp vụ → Kho → Xuất điều chuyển nội bộ” sẽ xuất hiện màn hình Xuất kho điều chuyển/Bán nội bộ như hình:

Giao diện xuất điều chuyển nội bộ

Điền đầy đủ các thông tin:

– Kho xuất: Kho tại đơn vị xuất hàng

– Kho nhập: kho tại đơn vị nhập hàng

– Trả lại hàng: tích trả lại hàng nếu xuất trả lại từ kho nhánh về kho tổng

– Điền các thông tin hạch toán về mã hàng, số lượng,…

Khi đơn vị xuất hàng tạo phiếu xuất điều chuyển nội bộ, tại đơn vị nhập hàng, sẽ tự sinh ra phiếu nhập điều chuyển nội bộ tương ứng (ở trạng thái chưa ghi sổ). Đơn vị bán hàng chuyển hàng cho đơn vị nhận. Đơn vị nhận hàng xác định lượng hàng nhận được tương ứng. Sẽ có các trường hợp xảy ra như sau:

Trường hợp 1: Lượng hàng về đúng so với phiếu nhập điều chuyển nội bộ

Khi xác định đúng lượng hàng nhận được theo phiếu nhập điều chuyển nội bộ, anh chị thực hiện duyệt phiếu để hàng được nhận về kho, đồng thời ghi nhận công nợ với đơn vị chuyển hàng

Trường hợp 2: Lượng hàng về có sai sót so với phiếu nhập điều chuyển nội bộ, nguyên nhân do đơn vị xuất hàng

Khi kiểm tra hàng hóa, thấy có sai sót so với phiếu nhập điều chuyển nội bộ tự sinh, nguyên nhân sai sót do đơn vị xuất hàng, đơn vị nhận hàng thông báo lại với đơn vị xuất để bên xuất chỉnh sửa lại phiếu bán hàng nội bộ đã lập. Khi đó, phiếu nhập điều chuyển nội bộ tự sinh sẽ thay đổi thông tin theo phiếu xuất điều chuyển nội bộ đã chỉnh. Kế toán tại điểm nhập xác nhận lại thông tin và thực hiện duyệt phiếu

Trường hợp 3: Lượng hàng về có sai sót so với phiếu nhập điều chuyển nội bộ, nguyên nhân do đơn vị nhận hàng

Khi kiểm tra hàng hóa, thấy có sai sót so với phiếu nhập điều chuyển nội bộ tự sinh, nguyên nhân sai sót do đơn vị nhận hàng, đơn vị nhận hàng thực hiện duyệt phiếu để lượng hàng điều chuyển được ghi nhận vào kho, đồng thời ghi nhận công nợ với đơn vị xuất.

Với những sai sót trong quá trình nhận hàng, kế toán làm phiếu điều chỉnh tùy nguyên nhân tương ứng

Phiếu nhập điều chuyển nội bộ tự sinh tại “Phân hệ nghiệp vụ → Kho → Nhập điều chuyển nội bộ theo giao diện sau:

Giao diện nhập điều chuyển nội bộ

Lưu ý: khi phiếu nhập điều chuyển nội bộ đã được duyệt, kế toán tại điểm xuất sẽ không được thực hiện các thao tác làm thay đổi thông tin phiếu xuất như xóa, sửa nữa. Để xóa sửa được phiếu, kế toán tại điểm nhập phải xóa phiếu nhập điều chuyển nội bộ. Kế toán tại điểm xuất sửa đổi thông tin, sẽ tự sinh phiếu nhập điều chuyển nội bộ mới tương ứng.

Thông báo không được phép sửa xóa nếu phiếu nhập điều chuyển đã được duyệt

Kiểm tra báo cáo liên quan đến nghiệp vụ bán nội bộ/ xuất điều chuyển nội bộ:

– 5.4 Báo cáo nhập xuất tồn (Báo cáo → Kho → 5.4 Báo cáo nhập xuất tồn):

– Bảng kê chi tiết bán hàng hóa (Báo cáo → Bán hàng → Bảng kê chi tiết bán hàng hóa).

– 5.7 Báo cáo nhập xuất tồn nhà hàng (Báo cáo → Kho → 5.7 Báo cáo nhập xuất tồn nhà hàng):

– 3.8 Bảng kê xuất điều chuyển hàng hóa (Báo cáo → Bán hàng → 3.8 Bảng kê xuất điều chuyển hàng hóa)

Ngoài xem báo cáo, người dùng có thể kiểm tra lại các phiếu bán hàng nội bộ, xuất điều chuyển nội bộ trong các danh sách liên quan:

– Danh sách bán hàng nội bộ tại phiếu bán hàng nội bộ: Phân hệ nghiệp vụ → Bán hàng → Bán hàng nội bộ → Mở

– Danh sách xuất điều chuyển nội bộ tại phiếu XDCNB: Phân hệ nghiệp vụ → Kho → Xuất điều chuyển nội bộ → Mở

– Danh sách chứng từ bán hàng: Phân hệ nghiệp vụ → Bán hàng → Danh sách chứng từ bán hàng

– Danh sách chứng từ kho: Phân hệ nghiệp vụ → Kho → Danh sách chứng từ kho

– Danh sách chứng từ: Phân hệ nghiệp vụ → Tổng hợp → Danh sách chứng từ

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?