1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Kế toán mua hàng
  4. Mua hàng có quy đổi đơn vị tính

Mua hàng có quy đổi đơn vị tính

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp hàng hóa, nguyên liệu khi theo dõi kho theo dõi theo 1 đơn vị tính, nhưng khi mua hàng, NCC có thể giao hàng theo nhiều hình thái khác nhau.

Ví dụ như dầu ăn, khi theo dõi kho theo dõi theo đơn vị tính là lít, nhưng khi mua hàng, có thể mua theo chai 1 lít, chai 1,5 lít, can 5 lít, can 10 lít, can 20 lít, bịch…

Khi mua hàng cần quy đổi đơn vị tính trên phần mềm kế toán iPOS, phần mềm sẽ ghi nhận các bút toán sau:

– Ghi nhận số lượng, giá mua hàng theo đơn vị tính mua từ nhà cung cấp

– Ghi nhận số lượng, giá trị hàng hóa theo đơn vị tính quy đổi về nhập kho

– Ghi nhận công nợ với nhà cung cấp

– Hỗ trợ kê khai thuế VAT đầu vào nếu mua hàng về nhập kho có hóa đơn

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để hạch toán nghiệp vụ mua hàng có quy đổi đơn vị tính trên phần mềm kế toán iPOS, thực hiện như sau:

Bước 1: Khai báo danh mục nguyên vật liệu

Để khai báo danh mục nguyên vật liệu, thực hiện như sau: “Danh mục → Danh mục hàng hóa → Thêm mới”, xuất hiện giao diện như hình:

Giao diện khai báo danh mục hàng hóa

Lưu ý: đơn vị tính kho và đơn vị tính phụ khai báo giống nhau, đồng nhất là đơn vị tính theo dõi tồn kho

Bước 2: Khai báo hệ số quy đổi đơn vị tính

Thực hiện khai báo hệ số quy đổi của từng loại đơn vị tính khi mua hàng

Điền đầy đủ thông tin như hình:

Giao diện khai báo hệ số quy đổi đơn vị tính

– Mã hàng hóa: điền nếu cùng 1 đơn vị tính nhưng hệ số quy đổi của 2 mã hàng là khác nhau

– Đơn vị tính chính: đơn vị tính khi mua hàng hóa

– Đơn vị tính quy đổi:

– Hệ số quy đổi: 1 đơn vị tính chính = bao nhiêu đơn vị tính quy đổi

Bước 3: Nhập hàng

Để nhập hàng có quy đổi, thực hiện như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Mua hàng → Nhập mua”, xuất hiện giao diện như hình:

Giao diện màn hình nhập mua hàng hóa có quy đổi

Điền thông tin đầy đủ như hình. Lưu ý:

– Tại cột Đơn vị tính, khi gõ mã hàng hóa, phần mềm tự sinh ra đơn vị tính theo đơn vị tính khai trong danh mục hàng hóa. Người dùng gõ lại đơn vị tính thực tế khi mua hàng

– Số lượng, đơn giá theo đơn vị tính khi mua hàng

– Khi gõ lại đơn vị tính, phần mềm căn cứ vào hệ số quy đổi đã khai trong hệ số quy đổi ở bước 2, phần mềm tự động tính toán ra số lượng phụ và đơn vị tính phụ tương ứng

Kiểm tra báo cáo liên quan:

– 5.4 Báo cáo nhập xuất tồn: (Báo cáo → Kho → 5.4 Báo cáo nhập xuất tồn)

– 4.1 Bảng kê chi tiết mua hàng theo chứng từ: (Báo cáo → Mua hàng → 4.1 Bảng kê chi tiết mua hàng theo chứng từ)

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?