1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  4. Kế toán bán hàng
  5. Bán hàng có sử dụng phần mềm bán hàng (POS)
  6. Nhận doanh thu bán hàng từ POS

Nhận doanh thu bán hàng từ POS

Mô tả nghiệp vụ

Nghiệp vụ bán hàng tại từng điểm nhà hàng được thực hiện trên phần mềm bán hàng POS, kế toán chỉ cần thực hiện “Nhận dữ liệu từ POS” về để kéo toàn bộ dữ liệu bán hàng tại các điểm nhà hàng về kế toán.

Lưu ý: dữ liệu bán hàng của điểm nhà hàng nào thì thực hiện kéo dữ liệu tại điểm bán hàng của nhà hàng đó. Nên kéo dữ liệu bán hàng từng ngày một (tránh tình trạng phải đợi lâu nếu dữ liệu nhiều).

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Thao tác thực hiện: “POS → Nhận dữ liệu từ POS”, sẽ xuất hiện giao diện màn hình như hình dưới:

Giao diện nhận dữ liệu bán hàng từ POS

– Từ ngày đến ngày: chọn khoảng thời gian cần kéo doanh thu trên POS về

– Nhấn nhận dữ liệu

Khi thực hiện đồng bộ dữ liệu, phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ bán hàng và hạch toán bút toán bán hàng vào “Phân hệ nghiệp vụ → Bán hàng → Bán hàng”. Mỗi bill bán hàng (nếu kéo chi tiết) hoặc mỗi nhóm hàng hóa theo POS bán hàng (nếu kéo tổng hợp) là một chứng từ bán hàng như giao diện dưới:

Giao diện hạch toán dữ liệu bán hàng

Kiểm tra các báo cáo liên quan:

Sau khi hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu, người dùng cần kiểm tra lại tổng doanh thu trên POS bán hàng, so với kế toán có khớp hay không bằng báo cáo sau:

Thao tác thực hiện: “Báo cáo → Bán hàng → 3.5 Bảng kê doanh thu đối chiếu với POS bán hàng”

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?