1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Kế toán tiền
  4. Thu tiền mặt

Thu tiền mặt

Mô tả nghiệp vụ

Phần mềm kế toán iPOS hỗ trợ các nghiệp vụ thu tiền ngân hàng như:

– Thu tiền doanh thu bằng tiền ngân hàng

– Thu hồi công nợ khách hàng bằng tiền ngân hàng

– Khách hàng đặt cọc, trả trước bằng tiền ngân hàng

– Thu góp vốn bằng tiền ngân hàng

– Thu khác bằng tiền ngân hàng

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để hạch toán nghiệp vụ thu tiền ngân hàng trên phần mềm kế toán iPOS, thực hiện như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Kế toán tiền → Báo có”, giao diện phiếu thu tiền mặt xuất hiện như hình:

Giao diện phiếu báo có

Điền đầy đủ thông tin và các chi tiết đi kèm.

Kiểm tra báo cáo liên quan:

– 1.3 Sổ ngân hàng (Báo cáo → Sổ kế toán → 1.3 Sổ ngân hàng) Thể hiện dòng tiền gửi tại một kỳ số liệu

– 2.6 Sổ công nợ (Báo cáo → Sổ kế toán → 2.6 Bảng tổng hợp phát sinh công nợ): áp dụng xem trong các trường hợp thu công nợ khách hàng, hoàn tạm ứng nhân viên, thu từ đi vay…

– Các loại sổ khác như sổ chi tiết, sổ cái, sổ tổng hợp

– Kiểm tra danh sách chứng từ: Danh sách chứng từ tiền, danh sách chứng từ tổng hợp.

Lưu ý: với nghiệp vụ “nộp tiền vào tài khoản”, kế toán thực hiện hạch toán trên phiếu chi, không thực hiện hạch toán trên phiếu báo có

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?