1. Home
 2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
 3. Số dư đầu kỳ
 4. Khai báo Tài sản cố định đầu kỳ

Khai báo Tài sản cố định đầu kỳ

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Với những tài sản cố định đang khấu hao dở dang đầu kỳ, thực hiện cập nhật dư đầu với những thẻ tài sản cố định đó. Để cập nhật số dư tài sản cố định, thực hiện như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Tài sản cố định → Thẻ tài sản cố định → Thêm mới”, xuất hiện giao diện thêm mới thẻ tài sản cố định như hình:

Giao diện thêm mới dư đầu thẻ tài sản cố định

Các thông tin cần nhập liệu:

 • Số thẻ: Nhảy tự động theo quy tắc đã đặt.
 • Tên tài sản, ký hiệu tài sản, loại tài sản
 • Ngày đưa vào sử dụng, tình trạng sử dụng, đối tượng sử dụng
 • Ngày thanh lý, ngày ngừng khấu hao ( điền hoặc không điền)
 • Đơn vị tính, số lượng
 • PP khấu hao: thường chọn theo tháng, nhập số tháng KH
 • Năm sản xuất, nước sản xuất
 • TK nguyên giá 211, 212, TK khấu hao 214, TK chi phí
 • Mục chi phí phải chọn chi phí khấu hao TSCĐ, công việc
 • Các chi tiết đi kèm như lý do tăng, nguồn vốn, ngày hiệu lực, nguyên giá,..
Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?