1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  4. Các nghiệp vụ cuối kỳ
  5. Kiểm kê kho

Kiểm kê kho

Mô tả nghiệp vụ

Cuối kỳ, các bộ phận thực hiện kiểm kê hàng hóa. Sau khi thực hiện kiểm kê, kế toán cần tính toán ra số lượng và giá trị chênh lệch hàng trong kỳ sử dụng.

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để thực hiện nhập số lượng kiểm kê hàng cuối kỳ, thực hiện trên phần mềm như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Kho → Tồn kho thực tế”, phần mềm xuất hiện giao diện tồn kho thực tế hàng ngày như hình:

Giao diện màn hình tồn kho thực tế hàng ngày

Các thao tác thực hiện trên màn hình tồn kho thực tế hàng ngày như sau:

– Bước 1: Chọn kho hàng cần kiểm kê

– Bước 2: Gõ ngày thực tế kiểm kê

– Bước 3: Ấn nút “…” cạnh nhóm hàng hóa, phần mềm sẽ liệt kê ra tất cả các mặt hàng phát sinh trong kho cần kiểm kê

– Bước 4: Gõ số lượng kiểm kê thực tế tại cột số lượng kiểm kê

Lưu ý:

– Trường hợp kiểm kê = 0: Gõ số lượng kiểm kê bằng 0

– Trường hợp hàng không kiểm kê đến (không có trong mục đích kiểm kê), xóa dòng mã hàng đó trên giao diện kiểm kê

Sau khi gõ số lượng kiểm kê, phần mềm sẽ tính ra được lượng hàng chênh lệch giữa số lượng kiểm kê và số lượng sổ sách (đủ, thiếu hoặc thừa). Người dùng xem lại số lượng chênh lệch (xem lại số lượng nhập, xuất tồn trong tháng, so sánh với chứng từ thực xem có đúng hay không). Khi số lượng chênh lệch OK, chuyển sang bước tạo điều chỉnh, để phần mềm hạch toán được lượng hàng hao hụt trong tháng

– Bước 5: Chọn tài khoản điều chỉnh kiểm kê

– Bước 6: Ấn tạo xuất kho. Phần mềm tự động tạo ra phiếu “Xuất tự động chênh lệch kiểm kê”, ghi nhận lượng hàng hao hụt trong tháng như hình:

Giao diện màn hình xuất kho tự động chênh lệch kiểm kê

Lưu ý: Bước làm xuất kho kiểm kê, sẽ thực hiện khi hoàn thành nhập liệu tất cả các chứng từ liên quan đến kho trong tháng (tồn đầu, nhập, xuất). Sau khi kiểm kê, không tác động lại các thao tác liên quan đến kho của kỳ số liệu đó nữa.

Kiểm tra các báo cáo liên quan:

– Chênh lệch kiểm kê (Báo cáo → Kho → Chênh lệch kiểm kê): Liệt kê ra tất cả các mặt hàng hao hụt trong tháng

– 5.4 Báo cáo nhập xuất tồn (Báo cáo → Kho → 5.4 Báo cáo nhập xuất tồn)

– 5.7 Báo cáo nhập xuất tồn nhà hàng (Báo cáo → Kho → Báo cáo nhập xuất tồn nhà hàng)

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?