1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Số dư đầu kỳ
  4. Số dư tài khoản

Số dư tài khoản

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để thêm mới số dư tài khoản (tiền mặt, tiền gửi, công nợ …), thực hiện trên phần mềm kế toán như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Tổng hợp → Số dư tài khoản”, xuất hiện giao diện như hình:

Giao diện thêm mới số dư tài khoản

Quý khách thao tác như sau:

– Bước 1: Thêm mới số dư tổng hợp cho từng tài khoản. Với các tài khoản lưỡng tính (có cả số dư nợ và số dư có), thêm mới 2 dòng số dư tương ứng với từng kiểu số dư (1 dòng tổng dư nợ và 1 dòng tổng dư có). Ấn lưu

– Bước 2: Với những tài khoản cần chi tiết thanh toán công nợ (như ngân hàng, công nợ 131,331…). Kích chọn cột chi tiết để thêm mới số dư chi tiết cho từng tài khoản.

Lưu ý:

Tổng tiền trong số dư chi tiết phải bằng số dư tổng đã khai báo tại dòng tương ứng

Trường hợp không khai báo chuẩn,  khi tắt màn hình chi tiết số dư tài khoản, phần mềm sẽ hiện cảnh báo: giá trị cập nhập chi tiết không khớp với giá trị tổng hợp

Trường hợp hết năm tài chính, để kết chuyển số dư sang năm tài chính kế tiếp, anh chị thực hiện chọn tiện ích, kết chuyển số dư, xuất hiện giao diện như hình:

Giao diện kết chuyển số dư tài khoản

Thực hiện chọn tài khoản, ấn đồng ý, phần mềm báo hoàn thành.

Phần mềm sẽ kết chuyển toàn bộ số dư sang năm tài chính kế tiếp. 

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?