Khai báo Tài sản cố định đầu kỳ

Video hướng dẫn Hướng dẫn chi tiết Với những tài sản cố định đang khấu hao dở dang đầu kỳ, thực hiện cập nhật dư đầu với những thẻ tài sản cố định đó. Để cập nhật số dư tài sản cố định, thực hiện như sau: “Phân hệ nghiệp vụ → Tài sản cố …

Khai báo Tài sản cố định đầu kỳ Read More »