1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  4. Tạo đơn hàng
  5. Bước 3: Chọn chi nhánh nhận đơn hàng

Bước 3: Chọn chi nhánh nhận đơn hàng

Trường hợp 1: Menu của các nhà hàng cùng thương hiệu giống nhau (Cài đặt trong Cấu hình thương hiệu) → Khi chọn nhà hàng nhận đơn thì menu đặt món không thay đổi – menu đặt hàng chính là menu của nhà hàng đại diện.

Trường hợp 2: Menu của nhà hàng khác nhau (Cài đặt trong Cấu hình thương hiệu) → Khi chọn nhà hàng nhận đơn → Menu đặt món sẽ lấy theo Menu của nhà hàng đã chọn. Nếu chọn menu nhà hàng khác, cửa hàng nhận đơn sẽ thay đổi theo và các món đã chọn trong giỏ hàng sẽ bị reset.

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?