1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  4. Bắt đầu sử dụng iPOS CallCenter

Bắt đầu sử dụng iPOS CallCenter

Để sử dụng được sản phẩm iPOS CallCenter, cần cấu hình những thông tin sau :

1. Cấu hình thời gian bán hàng online : Cấu hình tại iPOS CRM- Nhà hàng món ăn

Đây là khung thời gian cho phép CallCenter tạo đơn đặt hàng về máy bán hàng. Ngoài thời gian này, iPOS CallCenter sẽ không thể tạo đơn về máy bán hàng

2. Cấu hình Thực đơn hiển thị trên CallCenter : Cấu hình tại iPOS CRM – Thực đơn     

Trong trường hợp nhà hàng thêm món ăn mới tại POS PC hoặc chỉ muốn hiển thị một số món hoặc nhóm món bán online trên CallCenter. Khách hàng muốn chủ động cấu hình hiển thị thực đơn cần cấu hình trên iPOS CRM.

 

Nếu như không sử dụng CRM, có thể liên hệ với bộ phận kỹ thuật qua số hotline 19004766 nhánh 2 để được hỗ trợ cấu hình.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?