1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  4. Tạo đơn hàng
  5. Bước 5: Thao tác chọn món cho khách hàng

Bước 5: Thao tác chọn món cho khách hàng

     1. Click vào món để chọn hoặc tăng số lượng món. Nếu món có add món ăn kèm thì khi nhấn vào món sẽ mở lên tab cho phép chọn món ăn kèm.

     2. Tăng giảm hoặc bỏ món tại giỏ hàng.

     3. Loại bỏ hết các món đã chọn → Click vào nút reset tại góc giỏ hàng:

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?