1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  4. Tạo đơn hàng
  5. Bước 6: Chọn loại giảm giá cho đơn hàng

Bước 6: Chọn loại giảm giá cho đơn hàng

Có 3 loại ưu đãi:

     1. Giảm giá món

Lưu ý: Chỉ sử dụng song song được hai loại ưu đãi là giảm giá món và chiết khấu tổng hóa đơn.

     2. Chiết khấu (Tiền hoặc %) trên tổng hóa đơn

     3. Giảm giá sử dụng mã voucher (Mã voucher được tạo ra trên hệ thống IPOS CRM)

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?